Servis +420 602 248 024

Jak to funguje?

Pokud jste obdrželi poukaz od naší společnosti MGVIVA, pomocí QR kódu nebo uvedené adresy jste se dostali na tuto stránku. Výše naleznete formulář, ve kterém chceme vyplnit jméno, příjmení a číslo poukazu, které naleznete na jeho zadní straně. Za každý řádně vyplněný formulář MGVIVA odešle vaším jménem 1000 Kč na Nadační fond dětské onkologie Krtek.

Musím přispět z vlastních peněz?

Ne, MGVIVA odešle peníze vaším jménem přímo do fondu Krtka. Pokud přesto chcete přispět z vlastního, můžete navštívit Krtkův e-shop nebo přispět přímo na stránkách Nadace.

Proč po mně chcete e-mail, budete mě spamovat?

Chceme pouze základní údaje nutné k tomu, abychom mohli identifikovat dárce. E-mail předáme Nadaci Krtek, která vám po skončení akce zašle potvrzení o daru. Databázi e-mailů poté smažeme a nebudeme ji využívat k ničemu jinému.

Co bude za peníze pořízeno?

Peníze nejdou na léky ani na přístrojové vybavení. Vybrané prostředky budou použity na tábory pro děti s onkologickým onemocněním, které slouží k jejich rekonvalescenci. Více o programu táborů pro děti naleznete na https://krtek-nf.cz/o-nas/jak-krtek-pomaha/ v záložce 2. pilíř.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

 

Tímto uděluji ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) svůj dobrovolný souhlas k tomu, aby společnost MGVIVA a.s., IČO: 17321611, se sídlem Praha 6, Křenova 438/3, PSČ: 162 00 zpracovávala jako, správce osobních údajů, mnou poskytnuté osobní údaje, a to zejména jméno, příjmení, tituly, e-mailovou adresu v nutném rozsahu za účelem dobročinné akce pro Nadační fond dětské onkologie Krtek.

Tento svůj dobrovolný souhlas uděluji MGVIVA a.s. na dobu dobročinné akce a mohu jej kdykoliv odvolat svým písemným prohlášením učiněným vůči MGVIVA a.s.

Udělením tohoto souhlasu beru na vědomí, že:

  • výše uvedené osobní údaje mohou být zpracovávány manuálně v písemné podobě či automatizovaně v elektronické podobě, a to přímo MGVIVA a.s. nebo prostřednictvím externích zpracovatelů, jejichž jména mi budou na vyžádání sdělena;
  • jsem oprávněn požadovat od MGVIVA a.s. potvrzení, zda poskytnuté osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány a pokud jsou, mám právo na přístup k uvedeným osobním údajům, zejména pak právo požadovat informace o (i) účelu zpracování, (ii) kategorii dotčených osobních údajů, (iii) příjemci nebo kategorii příjemců osobních údajů, kterému nebo kterým budou osobní údaje zpřístupněny, a (iv) plánované době uchovávání osobních údajů;
  • se mohu u MGVIVA a.s. domáhat, aby uvedené osobní údaje (i) opravil, pokud se budu domnívat, že jsou nepřesné, (ii) vymazal, pokud se budu domnívat, že již nadále nejsou potřebné pro účel, pro který byly poskytnuty nebo odvolám tento svůj souhlas a/nebo (iii) jejich zpracování omezil, pokud se budu domnívat, že jsou nepřesné či již nadále nejsou potřebné pro účel, pro který byly správci osobních údajů poskytnuty.
  • pokud jsou uvedené osobní údaje zpracovávány automatizovaně, mám právo na přenositelnost osobních údajů (právo získat poskytnuté osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a předat je jinému správci osobních údajů);
  • jsem oprávněn podat stížnost o zpracování mých osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

 

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Beru na vědomí, že mnou poskytnuté osobní údaje jsou chráněny v souladu s Nařízením a MGVIVA a.s. je oprávněna přijmout takové kroky, aby při jejich zpracování bylo zajištěno náležité zabezpečení, včetně jejich ochrany pomocí vhodných technických nebo organizačních opatření před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením. Konkrétní opatření jsou stanovena vnitřními předpisy MGVIVA a.s..

Ve vztahu k těmto osobním údajům jsem oprávněn (i) požadovat přístup k uvedeným osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení jejich zpracování, (ii) vznést námitku proti zpracování uvedených osobních údajů, (iii) podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů a (iv) využít práva na přenositelnost osobních údajů.